Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

В Парк хотел „Пирин” проявиха интерес към информирането и консултирането


Срещата в „Парк хотел Пирин” се проведе в конферентна зала, където присъстваха около 15 души от персонала на хотела. Работодателят бе представляван от маркетинг мениджъра Фиданка Василева.

продължава>

В ТПК „Нов свят” приеха идеята за избор на представители по информиране и консултиране


В ТПК „Нов свят” с председател на кооперацията Илия Петров работниците и служителите се оказаха добре информирани за дейността на предприятието си поради факта, че по-голямата част от тях се явяват и член-кооператори. Установи се, обаче, че има лица, които полагат труд в кооперацията без да са член-кооператори, поради което в някои случаи тези лица могат да останат изолирани от обмена на информация в кооперацията.

продължава>

Реалният старт на кампанията бе даден в „Милена” АД


Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров бе този, който водеше екипа, посетил първото предприятие – „Милена” АД в Благоевград, с изпълнителен директор Йорданка Слатинска и персонал около 100 души. „Болшинството от хората, работещи в него, не знаят правата си и тук бе отчетлива необходимостта от разясняването им”, сподели Валентин Никифоров по време на пресконференция  на 22 октомври 2012 г. по повод старта на кампанията „Бъди инфо”. „Голямото притеснение на работещите е несигурността вследствие на финансовата и икономическа криза”, добави още той.

продължава>

Правото на информиране и консултиране е право на всички работници и служители, не само на синдикалните членове

КНСБ и БСК започват кампания в предприятия без синдикални организации

Правото на информиране и консултиране, гарантирано от Хартата за фундаменталните права и от Директива 2002/14/ЕС, е право на всички работници и служители, а не само на синдикалните членове. Затова КНСБ в партньорство с БСК започва масирана национална кампания под надслов „Бъди инфо”, която цели да предостави на наемните работници и на работодателите конкретна и съдържателна информация за правата по информиране и консултиране, нормативната уредба и практическия опит в тази област.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.