Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Работниците и служителите да са запознати с перспективите за развитие на предприятието


„Задачата ни е да дадем знания по това уредено в Кодекса на труда право на работниците и служителите.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, докато обясняваше значението от изграждането на система за информиране и консултиране на среща с работници и служители и мениджърския екип на „Родопчанка“ ООД. Посещението на екипа на КНСБ в кърджалийското предприятие се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В „Млечен рай 2” ООД няма изградена система за информиране и консултиране


Не е изградена система за информиране и консултиране във врачанската фирма „Млечен рай 2” ООД. Това установи екипът на КНСБ, който посети предприятието на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Няма ограничения на правото на информиране и консултиране в „Техкерамик-М” ООД – Мездра


Мениджмънтът на „Техкерамик-М” ООД никога не е ограничавал работниците и служителите в правото им на информиране и консултиране. Въпреки това в предприятието няма формално изградена система. Това установи екипът на КНСБ при посещението си в предприятието в Мездра на 21 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Липсата на квалифицирани кадри е проблем за „Дунав прес” ООД


„Проблем пред предприятието са липсата на квалифицирани кадри, а вече няма и подходящи учебни заведения, които да ги създадат.” Това каза управителят на „Дунав прес” ООД Николай Алексиев по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК на 21 ноември 2012 г. в русенското предприятие. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Чавдар Христов: Системата за информиране и консултиране е нова форма във веригата „работодател – работник”


„Кризата вероятно няма да бъде кратка и затова търсим нови форми във веригата „работодател – работник”, а една от тях е системата за информиране и консултиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов при посещението на екипа на Конфедерацията в „Булгартабак Кърджали“ АД на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.