Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Пламен Димитров: Работодателят и работниците да гледат в една посока – към успеха


„Работодателят и работниците и служителите трябва да гледат в една посока – персоналът също трябва да има идеи за оптимизиране на работата в предприятието за повишаване на конкурентоспособността, за реализиране на икономии, а оттам – да има повече за всички.” Така обясни ролята на работниците и служителите в процеса на информиране и консултиране президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с управителя на „Автотрейд” ООД Йовко Желев. Посещението в бургаската фирма бе на 11 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ съвместно с БСК.

продължава>

Председателят на „Черноморка”: Нашите работници дори без да искат са информирани


„Кооперативната система, на принципа на която работим ние, е на различно ниво от това на търговските фирми. Нашите работници и служители дори без да искат са информирани, тъй като всеки от тях има дялово участие и има право на глас.” Това каза по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в Кооперацията на трудоустроените „Черноморка” – Бургас, нейният председател Мая Иванова-Илиева. Срещата се реализира на 11 януари 2013 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Пламен Димитров: Системата е информационна стъпка към изграждане на по-голямо доверие


„Системата за информиране и консултиране е регламентирана в няколко европейски директиви и е транспонирана в нашето законодателство чрез Кодекса на труда. Нейното широко интегриране в български предприятия би било една информационна стъпка с цел изграждане на по-голямо доверие между работодателя и работниците и служителите в това кризисно време, изпълнено с много предизвикателства.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с работници и служители от севлиевското предприятие „СиБи” ООД на 10 януари 2013 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се провежда от КНСБ съвместно с БСК.

продължава>

Промените стават в по-сигурна среда, когато има интегрирана система за информиране и консултиране


„Не си даваме сметка за това, но промяната е най-постоянното нещо в нашия живот. Когато има интегрирана система за информиране и консултиране в едно предприятие, промяната става в по-сигурна среда и не е неизвестно какво ще се случи.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на посещението си в шивашката фирма „Артекс България” ЕООД. Той се срещна с работници и служители от предприятието, както и с управителя Светла Петкова на 7 декември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране в ДЗУ – Стара Загора работи


ДЗУ АД – Стара Загора е един от големите производители в страната, предлагащ услуги в областта на автомобилната промишленост, инструменталното производство, шприцоване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси, механичен и електромеханичен монтаж, насищане на печатни платки. В предприятието работят над 800 души и в него успешно действа система за информиране и консултиране между работниците и служителите и управленския екип.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.