Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

В „Нова текс” ЕООД липсва и неформална система за информиране и консултиране

„Не получихме информация за наличието на някаква, макар и неформална, система за информиране и консултиране. Не се провеждат общи събрания на колектива.” Това каза изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК във великотърновското шивашко предприятие „Нова текс” ЕООД. Посещението бе на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Прокуристът на „Карат Електроникс” АД: Идеята за информирането и консултирането да бъде политика на холдингите


„Темата е от голяма значимост, затова смятам, че ще е добре да ангажираме и ръководствата на съответните холдинги и идеята за изграждане на системи за информиране и консултиране да се превърне в политика на всички предприятия в рамките им.” Това каза инж. физ. Стоян Радев – прокурист на „Карат Електроникс” АД, по време на среща, организирана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата се състоя на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ и БСК бе във Велико Търново.

продължава>

„Адива” ЕООД: Държавата да предприеме спешни мерки в помощ на едва оцеляващите малки фирми


Необходимо е държавата да предприеме спешни мерки в помощ на малките фирми, които са на ръба на своето оцеляване. Това бе изтъкнато по време на среща във видинската фирма „Адива” ЕООД на 7 ноември 2012 г., когато екип на КНСБ и БСК посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

В „Торготерм” АД са загрижени заради икономическата стагнация


Работодателят и работниците и служителите от кюстендилското предприятие „Торготерм” АД изразиха своята загриженост, породена от икономическата стагнация и все по-свиващите се европейски пазари. Това стана ясно  по време на дискусията на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ посети фирмата в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОКС – Видин е успешно работещ в условия на остра конкуренция


Областен кооперативен съюз – Видин (ОКС – Видин) е успешно работещ в условия на остра конкуренция и на криза. Това стана ясно по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 7 ноември във Видин. Екипът бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.