Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Управителят на „Раис“ ООД: Системата за информиране и консултиране е допълнителна алтернатива за работодателя и работниците и служителите


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик беше посетено и предприятие „Раис“ ООД – единствената фирма в страната, която реализира съвременна високотехнологична концепция за производство на 8 модела фрезови и 5 модела стругови машини.

продължава>

Системата за информиране и консултиране – важна и в случаите на масови уволнения


Процедурата, свързана с информиране и консултиране в случаите на масови уволнения, бе обект на особен интерес от страна на мениджмънта и работниците и служителите в „Международен композит БГ” АД по време на дискусията, която проведоха с екипа на КНСБ. Посещението бе на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” в Кюстендил.

продължава>

„Пътстрой” ООД и „Лем комерс“ ООД: Информирането и консултирането би допринесло за по-голяма сигурност и за повишаване на фирмената конкурентоспособност


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 7 ноември 2012 г. в област Пазарджик бяха посетени предприятията „Пътстрой” ООД и „Лем комерс” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

продължава>

Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД: Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците


„Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците, защото те масово отказват да се включват в курсовете и обучителните програми, които им осигуряваме.” Това каза Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД по време на посещението на екип на КНСБ в кюстендилското предприятие на 7 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Николай Недев: Полза от системата ще има не само отделният работник, но и всички останали

Във великотърновското предприятие „Креациони Дона” ООД има известни съмнения, че ще има желание от страна на работниците да се ангажират с изграждане на система за информиране и консултиране, тъй като организацията на работата е такава, че трудно може да се отсъства от определеното време за работа. Това стана ясно след посещение в на екипа на КНСБ и БСК на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.