Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Заместник-управителят на „Благой Ангелов – Колорадо”: Кампанията „Бъди инфо” е важна, за да си сверим часовниците


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 9 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо”.

продължава>

Чавдар Христов в „Металика” ООД: Изграждането на система за информиране и консултиране може да бъде само от полза за работодателя


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в „Металика” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

продължава>

Съществува необходимост от засилен диалог в Складова база на „Топливо“ АД във Видин


Необходимост от засилен диалог съществува в Складова база на „Топливо“ АД във Видин. Това стана ясно след посещението на екип на КНСБ във фирмата на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

Собственикът на „Бдинтекс“ ЕООД: Налице е тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите


„През последните години има тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите и успяхме да увеличим броя на поръчките и да спечелим доверието на нашите постоянни клиенти и партньори.” Това каза собственикът „Бдинтекс“ ЕООД Пламен Каменов по време на посещението на екип на КНСБ и БСК в шивашкото предприятие във Видин на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

„Тексиком” ООД ще търси възможности за проекти за безопасни и здравословни условия на труд


„Фирмата ви е бенефициент по европейските оперативни програми, затова можем да потърсим възможности за съвместни проекти, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров по време на посещението на екипа му в кюстендилската фирма „Тексиком” ООД, чийто персонал е около 200 души. Срещата с мениджмънта и работниците и служителите се състоя на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.