Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Работниците и служителите в СД „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране


Работниците и служителите в събирателното дружество „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране. Това стана ясно след посещение на екип на КНСБ във врачанското предприятие на 21 ноември 2012 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Една трета от работещите в „Бонмикс” ЕООД се запозна с правото си на информиране и консултиране


Над 30 души или почти една трета от работниците и служителите в ловешкото предприятие „Бонмикс” ЕООД присъстваха на срещата с представителите на КНСБ и БСК, за да се запознаят със своето право на информиране и консултиране. Това се случи на 20 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ, начело в вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране "Бъди инфо".

продължава>

Участието на работниците и служителите в управлението е форма на индустриална демокрация


Направете състезание за идеи, в което работниците и служителите да дават своите функционални предложения за развитието на предприятието. Това посъветва мениджмънта екипът на КНСБ и БСК по време на посещението в „Месокомбинат Ловеч” АД днес, 20 ноември 2012 г., което стана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, каза, че по този начин работниците и служителите могат да участват в управлението, като консултират работодателите за решаването на някои специфични въпроси. Той изтъкна, че това е своеобразна форма на индустриална демокрация.

продължава>

Съвременни технологии и безупречни условия на труд в ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”


ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”  е добре работещо предприятие за бутилиране на напитки, разполагащо със съвременни технологии и безупречни условия на труд, отговарящи на европейските норми и изисквания. Това бе впечатлението на екипа на КНСБ, след като посети предприятието, което се намира в с. Копиловци, област Монтана. Посещението се реализира на 16 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране прави по-устойчиво развитието на предприятието


„Системата за информиране и консултиране е перспективна и може да направи по-устойчиво развитието на предприятието – да ставаме по-добри, а не по-богати.” Това каза изпълнителният директор на „Димана” АД – град Харманли, област Хасково, Иван Лозанов по време на посещението на КНСБ и БСК в предприятието на 16 ноември 2012 г. Срещата с ръководството на дружеството и неговите работници и служители се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.