Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Работниците и служителите да са запознати с перспективите за развитие на предприятието


„Задачата ни е да дадем знания по това уредено в Кодекса на труда право на работниците и служителите.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, докато обясняваше значението от изграждането на система за информиране и консултиране на среща с работници и служители и мениджърския екип на „Родопчанка“ ООД. Посещението на екипа на КНСБ в кърджалийското предприятие се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В „Млечен рай 2” ООД няма изградена система за информиране и консултиране


Не е изградена система за информиране и консултиране във врачанската фирма „Млечен рай 2” ООД. Това установи екипът на КНСБ, който посети предприятието на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Няма ограничения на правото на информиране и консултиране в „Техкерамик-М” ООД – Мездра


Мениджмънтът на „Техкерамик-М” ООД никога не е ограничавал работниците и служителите в правото им на информиране и консултиране. Въпреки това в предприятието няма формално изградена система. Това установи екипът на КНСБ при посещението си в предприятието в Мездра на 21 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Липсата на квалифицирани кадри е проблем за „Дунав прес” ООД


„Проблем пред предприятието са липсата на квалифицирани кадри, а вече няма и подходящи учебни заведения, които да ги създадат.” Това каза управителят на „Дунав прес” ООД Николай Алексиев по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК на 21 ноември 2012 г. в русенското предприятие. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Чавдар Христов: Системата за информиране и консултиране е нова форма във веригата „работодател – работник”


„Кризата вероятно няма да бъде кратка и затова търсим нови форми във веригата „работодател – работник”, а една от тях е системата за информиране и консултиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов при посещението на екипа на Конфедерацията в „Булгартабак Кърджали“ АД на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.