Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Проблем за „АБ Груп” ООД е стесняването на пазара

Стесняването на пазара и липсата на обществени поръчки открои като основни проблеми за своето предприятие собственичката на „АБ Груп” ООД Бисерка Златанова. Това се случи по време на среща на 22 ноември 2012 г. с екипа на КНСБ, който посети русенската фирма в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране стимулира работника да влага повече и по-качествен труд


Да стимулира работника да влага повече и по-качествен труд. Това изтъкна като основна цел на системата за информиране и консултиране вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов на среща с работниците и служителите и собственика на „Алкомерс “ ЕООД. Срещата бе организирана в предприятието в Кърджали на 22 ноември 2012 г. и бе рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В трудно финансово положение е „Строител” ООД – Русе


Въпреки всички усилия, които полагат собствениците, за да заздравят предприятието, пет пъти е намалял броят на работещите в „Строител” ООД – Русе, и в момента те са 50 души. Това стана ясно след проведената на 22 ноември 2012 г. среща между единия от двамата собственици на предприятието – Ростислав Златарски, и екипа на КНСБ. Посещението се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Информираният работник е по-амбициран в работата си


Ако работникът има повече информация, това ще го направи по-амбициран в работата му. Това бе изтъкнато пред екипа на КНСБ и БСК от работниците и служителите и мениджмънта по време на дискусията, която се проведе в „Тедимпекс инвест“ АД. Срещата в кърджалийското предприятие се осъществи на 22 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране – естественото допълнение към едно успешно предприятие

Plamen_Dimitrov_Markam_Fashion

При прилагане на системата за информиране и консултиране в една добре развиваща се фирма, системата може да допринесе за стабилност на производствения процес, адекватност към конюнктурата на модния пазар, оптимизация на организацията на работата, икономия на енергиен и материален ресурс. Това бе изтъкнато по време на творческата дискусия между президента на КНСБ Пламен Димитров и управителя на „Маркам Фешън” ООД Камен Обрешков по време на посещението на екипа на Конфедерацията в предприятието. Срещата в русенската модна фирма се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.