Трудови

Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Република България

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ:
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда “Подкрепа”
Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара,
Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”  
Българска търговско-промишлена палата,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България,
Съюз за стопанска инициатива

продължава>

Национално споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ:
Конфедерация на независимите синдикати в България,
Конфедерация на труда “Подкрепа”
Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – Cъюз на българския бизнес,
Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”,
Българска търговско промишлена палата,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Съюз за стопанска инициатива,

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.