Коментари

Задължение за уведомяване на работодателя след приемането на решение за обявяване на стачка

Приемането на решението от общото събрание на работниците и служителите за обявяване на стачка по реда на чл. 11, ал. 2 ЗУКТС показва,че напрежението, което поражда колективният трудов спор, ескалира. Водените до този момент преговори между страните за доброволно уреждане на колективния трудов спор не са постигнали споразумение за неговото уреждане. Напротив. Колективният трудов спор е навлязъл в нова фаза на изостряне и е предстоящо провеждането на ефективна стачка, поставя на изпитание и двете страни. А това създава съвършено нова обстановка в неговото развитие. Тя поражда и нови задължения на спорещите страни. Сред тях са и задълженията по чл. 11, ал. 3 ЗУКТС.

продължава>

Ролята на НИПА за уреждане на колективните трудови спорове

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден с измененията и допълненията на ЗУКТС през 2001 г. Институтът оказва съдействие за уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж. Тези способи са алтернативни на съдебните. Те се отличават с избор на процедурата и на органа, с бързина и поверителност на информацията.

продължава>

Програма за действие за равнопоставеност на мъжете и жените

Въведение

Европейският съюз /ЕС/ постигна значителен напредък през последните 50 години в насърчаването на по-голямо равенство между жените и мъжете в обществото и на пазара на труда. От основаването на ЕС законодателството за еднакво третиране е допринесло и ще допринася за равното участие на жените и мъжете в икономиката и обществото в Европа.

продължава>

Кои са защитените синдикални дейци и кой орган дава съгласие по чл.333 кт

Повод за настоящите разяснения е наскоро получено искане от работодател до Президента на КНСБ за даване на съгласие по чл.333, ал.3 КТ1 В писмото си работодателят искаше съгласие от КНСБ с оглед евентуално прекратяване на трудовия договор на председател на синдикална организация поради предстоящи съкращения в щата.

продължава>

Какво и защо иска КНСБ, за да бъдат облекчени онези които имат проблеми с неизплатените заплати

Основно искане в кампанията на КНСБ ”Правата на всеки са права на всички” е за даване на нови възможности на онези, които имат да получават неизплатени заплати. Те са няколко и на първо място от тях поставяме искането за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез което  да се даде възможност без да се образува исково производство, т.е. без да се води съдебно дело, работникът да може да събере, да получи, дължимата му (неизплатена, забавена) заплата или обезщетение по Кодекса на труда(КТ).

продължава>

МКП - „ Никога не работи сам” казва нов доклад по въпросите на принудителния труд

Брюксел, 16, март 2011,  Жестоката експлоатация на работниците-мигранти е потресаваща практика в Европа. МКП публикува ръководство за синдикати и организации на гражданското общество с цел обединяване на усилията за борба със съвременното робство и трафик на работници, което ръководство е озаглавено „ Никога не работи сам”

продължава>

КОМЕНТАР ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР В КОДЕКСА НА ТРУДА

Уважаеми читатели,

1.Коментарът е предназначен да подпомогне синдикалния актив на КНСБ в разбирането на новите текстове, имащи важно практическо значение и особено тези, свързани с промените в режима на ползване на отпуските.

2.Към момента на изготвяне на настоящия коментар законопроектът е обсъден на второ четене в НС, но не е обнародван в ДВ, поради наложеното вето от Президента на Република България.

3. В изложението се съдържа и коментар по нов текст в чл.328 КТ, която е обект на отделен законопроект (за изменение и допълнение на Закона за държавния служител) влязъл сила, ДВ, бр.46/2010г

 

За кратък период от време, от началото на мандата на Народното събрание и Правителството, вече има 3 влезли в сила изменения и допълнения на Кодекса на труда (ДВ.бр.103 от 2009 г., бр. 15 и бр.46 от 2010г.), а един законопроект(коментираният) чака обнародване в ДВ. Предложенията, насочени към КТ са общо 10, повечето от тях - дело на народни представители, като по-голямата част от тях не бяха достатъчно обосновани и консенсусни, поради което не бяха и предложени за обсъждане в Народното събрание.

Наблюдаваме тенденция за предлагане на изменения и допълнения в Кодекса на труда, част от които са необосновани и непоследователни. За нас това е недопустимо, след като става дума за промени свързани с регулацията на фундаментални обществени отношения, каквито безспорно са трудовите.

Липсва единна концепция, въз основа на която да се обосноват комплексни изменения в КТ и КСО, насочени към реализация на националната пътека за гъвкава сигурност на пазара на труда, приета в съответствие с изискванията на ЕК за достигане на състояние на гъвкава сигурност на пазарите на труда в държавите – членки.

Следва да отбележим накрая, че по-голямата част от изменените и допълнените текстове в Кодекса на труда са били обект на обсъждане в системата на НСТС. Отделен въпрос е доколко мненията и аргументите на КНСБ са били отчетени и взети предвид при окончателната редакция на приетите текстове.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.