Превръщат в традиция провеждането на трудова борса в гр. Разлог

По покана на директорката на Бюро по труда- Разлог Марияна Тренчева и в качеството им на социални партньори, на проведената в Народно читалище- 1903г.- гр. Разлог трудова борса, присъстваха представители на КНСБ и КТ „Подкрепа”. Общинският координатор на КНСБ Димитър Джупанов взе активно участие в срещата с поставени въпроси към работодателите на трудовата борса както и проведе трудово- правни консултации на работниците и служителите, които показаха интерес към мероприятието, на което присъстваха над 150 души- активно търсещи работа. На срещата бяха и Директорката на Регионална служба по заетостта- Благоевград г-жа Станислава Поповска и кмета на Разлог г-н Красимир Герчев. На трудовата борса имаше 14 работодателя, търсещи да наемат хора като бяха представени предимно в сферите:

  • Строителство
  • Дървопреработване
  • Хотелиерство и ресторантьорство
  • Шивашка промишленост
  • Консервна промишленост
  • Охрана

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.