Осуетен опит за масово уволнение в общински домашен социален патронаж - Плевен

В плевенските всекидневници ,,Посредник ” и ,,Посоки”, както и в интернет-страниците на ,,Darik news.bg” и ,,Livenews.bg”, беше публикувана информация за намерението на Община Плевен да извърши масово уволнение в Общински домашен социален патронаж-Плевен, като съкрати 10 служители-синдикални членове на КНСБ.

Последва незбавна реакция на това от страна на КНСБ-Плевен и още на следващия ден  по инициатива на Д-р Румяна Нинова – Председател на ТКС на ФСЗ към КНСБ, с активното и решително участие на КНСБ-Плевен, беше проведена среща по този проблем с Кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков,дмн. Вследствие на това беше изготвено и подписано веднага Споразумение между Д-р Нинова и Кмета на Община Плевен проф.Димитър Стойков, с което бяха запазени десетте работни места на синдикални членове на КНСБ.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.