Нарушени трудови и осигурителни права в „Адеко-България” ЕООД, гр. Търговище

В началото на месец февруари 2013 г. работници, недоволни от работодателя си - „Адеко-България” ЕООД, потърсиха съдействие от РС на КНСБ – Търговище. Във фирмата, с предмет на дейност пакетиране на стоки, работят над триста човека.

След проведен разговор с работниците и запознаване с трудовите им договори експертите от РС на КНСБ – Търговище установиха множество нарушения както на трудовото, така и на  осигурителното законодателство. Масова е станала практиката в „Адеко-България” ЕООД да се скючват трудови договори за работа през определени дни от месеца, въпреки че се полага труд всеки работен ден. Друго голямо нарушение е неспазване на работното време и осигуряване на работниците на 2 часа, вместо на 8.

РС на КНСБ – Търговище незабавно предприе мерки за преустановяване на нарушенията, като сезира  Регионалната инспекция по труда, настоявайки за обстойна проверка и търсене на отговорност от работодателя-нарушител.

 

Мехмед Мехмедов
Експерт-юрист в РС на КНСБ – Търговище

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.