Система за информиране и консултиране предотвратява „ефекта на разваления телефон”


„Досега не сме информирали работниците си по такъв начин, но това е било грешка, защото въвеждането на система за информиране и консултиране би предотвратило „ефекта на разваления телефон”. Това каза управителят на „Тукай България” ЕООД Анелия Минева при срещата й с президента на КНСБ Пламен Димитров в силистренското предприятие. Посещението на екипа на КНСБ, воден от лидера на Конфедерацията, бе на 23 ноември 2012 г. и се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Пламен Димитров подчерта важността от изграждане на система за информиране и консултиране, посредством която работниците могат да получават точна и достоверна информация. Президентът на КНСБ изтъкна, че това ще доведе до повишаване на доверието в ръководството и до мотивация на работещите.

Работниците и служителите, които присъстваха на срещата, също взеха активно участие в дискусията и изказаха мнение, че много би било добре да има избрани от тях доверени представители, които да им представят информация от работодателя. По време на срещата на практика се осъществи процесът на информиране и консултиране, тъй като Анелия Минева запозна работниците с перспективите на предприятието за 2013 г. По нейните думи през 2012 г. година фирмата е имала много поръчки и се е наложило да се назначат сезонни работници. Според прогнозите на управителя същото ще се случи и през 2013 г.

„Тукай България” ЕООД е собственост на TUKAI SA Испания – световен лидер в производството на гъвкави връзки за вода, газ и гориво. Фирмата има заводи в Испания, България и Китай. В предприятието работят около 200 души. Продукцията е почти изцяло за износ.

В екипа на КНСБ взеха участие още вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителният секретар Николай Недев, както и председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра Димитричка Пейкова.


„Тукай България” ЕООД – производство на гъвкави връзки за вода, газ и гориво
Адрес: гр. Силистра, с. Айдемир, ул. „Чернозем” № 39

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Димитричка Пейкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.