Ширин Сюлейман: Търсим златното сечение между интересите на община Кърджали и учителската гилдия


„Чрез обучение на хората трябва да търсим златното сечение между интересите на общината и учителската гилдия. С това ще съдействаме за повишаването на ефективността на образователния процес, а системата за информиране и консултиране ще помогне в това начинание. Това каза Ширин Сюлейман – началник отдел „Образование” в Общинската администрация в Кърджали, по време на среща с екипа на КНСБ. Срещата бе на 22 ноември 2012 г. и се реализира в рамките на Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Отделът извършва образователна дейност на деца от една до шест годишна възраст в целодневните, обединените и полудневните детски градини на територията на общината в съответствие с утвърдените образователни програми и стандарти в страната. Общата численост на персонала е около 450 души, сред които директори, педагогически и непедагогически персонал.

Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, който водеше екипа, представи кампанията „Бъди инфо” и разясни значението на представителите по информиране и консултиране с техните задължения, права и отговорности.

Ширин Сюлейман сподели, че контактите със служителите в отдела са ежедневни, но има много детайли, които трябва да се отработят и доразвият. Мнението на участниците в срещата бе, че системата е интересна и полезна, защото са необходими повече вяра и доверие в отношенията. Те увериха екипа на КНСБ, че ще се запознаят по-обстойно с предоставените материали и ще се обърнат за допълнителни въпроси, информация и съдействие от страна на Регионалния съвет на КНСБ в града.

По време на срещата бе дискутиран широк кръг от теми, свързани с реформите в образователната система, провеждани в условията на криза, възможностите за пенсиониране на навършилите стаж и възраст кадри, проблемите на финансовото и кадрово обезпечаване и други.


Общинска администрация Кърджали, отдел „Образование”
Адрес: гр. Кърджали, бул. „Бългaрия” 41

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Иванка Караколева
  • Емилия Маркова
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.