Системата за информиране и консултиране стимулира работника да влага повече и по-качествен труд


Да стимулира работника да влага повече и по-качествен труд. Това изтъкна като основна цел на системата за информиране и консултиране вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов на среща с работниците и служителите и собственика на „Алкомерс “ ЕООД. Срещата бе организирана в предприятието в Кърджали на 22 ноември 2012 г. и бе рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Чавдар Христов каза още, че системата е необходима, защото тя би засилила доверието по веригата „работодател – работник”, когато за работодателя при сегашните трудни финансови условия най-важно е да оцелее.

Альоша Синабов, който е собственик на „Алкомерс “ ЕООД и председател на Регионална стопанска камара в Кърджали, бе напълно съгласен, че обменът на информация между работодателя и работниците за дейността и състоянието на предприятието е от особено значение с оглед по-качественото изпълнение на възлаганите служебни задачи.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че след като системата за информиране и консултиране е практика и в другите страни от ЕС и е вплетена като част от българското трудово законодателство още от 2006 г., трябва да бъдат възприети тези идеи на диалог и партниране.

„Алкомерс “ ЕООД е основано през 1999 г. и е с предмет на дейност търговия на едро с перилни и неперилни препарати, с хранителни и други стоки. Дружеството притежава и верига от магазини, които са разположени в Кърджали, Кирково и други градове от областта.


„Алкомерс “ ЕООД – търговия на едро с перилни и неперилни препарати, с хранителни и др. стоки
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Пирин” № 7

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Иванка Караколева
  • Емилия Маркова
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.