Информираният работник е по-амбициран в работата си


Ако работникът има повече информация, това ще го направи по-амбициран в работата му. Това бе изтъкнато пред екипа на КНСБ и БСК от работниците и служителите и мениджмънта по време на дискусията, която се проведе в „Тедимпекс инвест“ АД. Срещата в кърджалийското предприятие се осъществи на 22 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, който водеше екипа на КНСБ и БСК, представи трите случая, при които е най-важно да се прилага системата за информиране и консултиране в едно предприятие. Той каза, че това е особено необходимо при масово уволнение, при промени в организационно-управленската структура и за предоставяне на информация за финансово-икономическото състояние, организацията на труда и заетостта в предприятието. „Без ежедневен диалог с работниците и служителите в предприятието не може”, каза Чавдар Христов, но допълни, че по своята същност информирането и консултирането е друг вид диалог, който надгражда ежедневните връзки и контакти.

Председателят на Съвета на директорите Ирина Христова, която присъства на срещата, подчерта, че нея също е от значение да има обратна връзка, за да чуе мнението и да знае настроенията на работниците и служителите. Тя изтъкна, че в такава обстановка със сигурност се работи по-добре и че и в момента работещите са регулярно информирани, макар тези отношения все още да не са формализирани.

„Тедимпекс инвест“ АД е стоково тържище с над 35-годишен опит за продажба на едро на хранителни стоки. Дружеството има собствени складове, които отдава под наем, и магазини, а в предприятието работят над 55 души.

В екипа на КНСБ и БСК взеха участие още Иванка Караколева – председател на Регионалния съвет на КНСБ в Кърджали, Анатолия Звездова – представител на Регионалната стопанска камара, както и експерти от Конфедерацията.


„Тедимпекс инвест“ АД – стоково тържище за продажба на едро на хранителни стоки
Адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 99

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Иванка Караколева
  • Анатолия Звездова
  • Емилия Маркова
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.