Активно е общото събрание на работниците в „Найден Киров” АД

Общото събрание и представителите на работниците и служителите е активна част от русенското предприятие „Найден Киров” АД. Това стана ясно при посещението на екипа на КНСБ и БСК на 22 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, който водеше екипа, се срещна както с управителя на дружеството Илан Илани, така и с председателя на Общото събрание на работниците Петя Петрова. Причината да е толкова активно участието на работниците е стачката, избухнала в предприятието през 1999 г. Още тогава, след като става факт приватизацията на дружеството, новият собственик Шаул Спивак инициира общо събрание на работниците с цел да бъде постигнато разбирателство.

Управителят на дружеството прие системата за информиране и консултиране като нещо, което може да бъде конструктивно, но каза, че не би могъл да взема решения за интегрирането й без съгласието на собственика. Въпреки това той пое ангажимент да запознае юриста на предприятието с предоставените материали.

Проблем, който Илан Илани изтъкна, е нелоялната конкуренция на фирми, които внасят китайски изделия и слагат върху тях логото на „Найден Киров” АД. Предприятието се занимава с производство на битови електротехнически и електроинсталационни изделия, а заетите в него са около 300 души.

В екипа взеха участие още Зоя Пимпирева – регионален представител на БСК и експерти на КНСБ.


„Найден Киров” АД – производството на битови електротехнически и електроинсталационни изделия
Адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 38

Екип:

  • Николай Недев
  • Зоя Пимпирева
  • Боянка Димитрова
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.