Работниците и служителите в „ДМВ” ЕООД имат пряк контакт с работодателя


Работниците и служителите в „ДМВ” ЕООД поддържат пряк контакт със собственичката Десислава Славова. Малкият брой на работещите на този етап не налага изграждането на система за информиране и консултиране. Това бяха основните изводи от посещението на екипа на КНСБ в русенското предприятие в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата с мениджмънта и работниците и служителите бе на 22 ноември 2012 г.

От дискусията стана ясно, че не съществуват системи за информиране и консултиране, а ръководството запознава работещите с информация, която касае директно техните задължения.

Десислава Савова разказа за дейността на предприятието и бъдещите планове. Тя сподели, че фирмата вече е прекратила дейността си на доставчик на общини, тъй като местните администрации бавят плащанията.

„ДМВ” ЕООД е създадено през 2007 г. и основната му дейност е с търговия с течни горива. Фирмата разполага със складова база на територията на гр. Мартен, но мениджмънтът има намерение да разшири дейността и да открие нови бази в България.


„ДМВ” ЕООД – търговия с течни горива
Адрес: гр. Русе, ул. „Воден” 14 (Петролна база, гр. Мартен)

Екип:

  • Николай Недев
  • Боянка Димитрова
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.