Проблем за „АБ Груп” ООД е стесняването на пазара

Стесняването на пазара и липсата на обществени поръчки открои като основни проблеми за своето предприятие собственичката на „АБ Груп” ООД Бисерка Златанова. Това се случи по време на среща на 22 ноември 2012 г. с екипа на КНСБ, който посети русенската фирма в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Предприятието е семейна собственост и в него работят 40 души, като техните заплати варират между 400 и 600 лв. в зависимост от заеманата позиция и квалификацията. Фирмата извършва промишлено и гражданско строителство, занимава се с изработка и поставяне на метални конструкции и дограма, изграждане на ВиК и електрически инсталации и др.

Екипът на КНСБ бе воден от изпълнителния секретар Николай Недев, който представи общо целта на кампанията на КНСБ и БСК. Темата се оказа позната за ръководството на фирмата и бе проявен интерес към изграждане на система за информиране и консултиране в предприятието, когато нарасне броят на персонала. Бисерка Златанова каза, че работниците в предприятието са запознати с това, което се случва в него, тъй като работещите са малко на брой, а тя и съпругът й, който е съсобственик, са непрекъснато сред тях.

Собственичката на „АБ Груп” ООД допълни, че ще подържа контакти с експертите от Регионалния съвет на КНСБ в Русе, особено що се отнася до възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС.


„АБ Груп” ООД – промишлено и гражданско строителство, изработка и поставяне на метални конструкции и дограма, изграждане на ВиК и електрически инсталации
Адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 133

Екип:

  • Николай Недев
  • Боянка Димитрова
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.