В трудно финансово положение е „Строител” ООД – Русе


Въпреки всички усилия, които полагат собствениците, за да заздравят предприятието, пет пъти е намалял броят на работещите в „Строител” ООД – Русе, и в момента те са 50 души. Това стана ясно след проведената на 22 ноември 2012 г. среща между единия от двамата собственици на предприятието – Ростислав Златарски, и екипа на КНСБ. Посещението се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Дружеството е специализирано в комплексното строителство на сгради и съоръжения с жилищно, търговско, административно и производствено предназначение. Фирмата изпълнява проекти по реконструкция, саниране, сеизмично укрепване, ремонтно-възстановителни работи на съществуващ сграден фонд и обекти от инфраструктурата, като развива инвестиционна дейност в областта на строителството и извършва геодезически проучвания и проектиране.

По време на срещата изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев представи основните ползи от изграждането на система за информиране и консултиране. Ростислав Златарски сподели, че самият той е информирал работниците си предварително, че предприятието има проблеми и ги е съветвал да си намерят друга работа, ако имат такава възможност. Много от работниците са си намерили работа в чужбина, но въпреки това договорите им със „Строител” ООД не са прекратени, а работниците са пуснати в неплатен отпуск.

Ростислав Златарски сподели трудностите си, причинени от административните изисквания при кандидатстването по проекти, които се финансират от еврофондовете. Според него не се създават предпоставки за коректен и обективен избор на фирми изпълнители на обществени поръчки.


„Строител” ООД – комплексното строителство на сгради и съоръжения
Адрес: гр. Русе , бул. „Липник” № 5

Екип:

  • Николай Недев
  • Боянка Димитрова
  • Антон Генчев
  • Зоя Пимпирева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.