Работниците и служителите да са запознати с перспективите за развитие на предприятието


„Задачата ни е да дадем знания по това уредено в Кодекса на труда право на работниците и служителите.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, докато обясняваше значението от изграждането на система за информиране и консултиране на среща с работници и служители и мениджърския екип на „Родопчанка“ ООД. Посещението на екипа на КНСБ в кърджалийското предприятие се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Чавдар Христов подчерта значението на пренасянето на информация между работниците и служителите и работодателя по общи въпроси – икономически, за заетостта, организацията на работа и перспективите на развитие. По отношение на целта на кампанията вицепрезидентът на КНСБ, каза: „Имаме много общи неща с работодателите и това е причината да търсим мостове и да изграждаме по-голямо доверие – това е, така да се каже, нашата апостолска дейност.”

Управителят на „Родопчанка“ ООД Радой Иванов изрази мнение, че това е една добра кауза, но трябва да се има предвид тежката криза. Чавдар Христов коментира, че затова работят много схеми, каквито са „На път” и „Моето работно място”, които спомагат в поддържането на стабилността на предприятията, и предложи използването им предвид кризата.

„Родопчанка“ ООД произвежда мляко, млечни изделия и напитки. Популярни търговски марки са киселото мляко, кашкавал, топени сирена, айран и др. Предприятието използва модерни съоръжения и технология и в него работят 54 души.

В екипа на КНСБ взеха участие още Иванка Караколева – председател на РС на КНСБ в Кърджали, Альоша Синабов – председател на Регионална стопанска камара, както и експерти на КНСБ.


„Родопчанка“ ООД – производство на мляко, млечни изделия и напитки
Адрес: с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Иванка Караколева
  • Альоша Синабов
  • Емилия Маркова
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.