В „Млечен рай 2” ООД няма изградена система за информиране и консултиране


Не е изградена система за информиране и консултиране във врачанската фирма „Млечен рай 2” ООД. Това установи екипът на КНСБ, който посети предприятието на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, който водеше екипа, запозна работниците и служителите с целта на кампанията и разясни тяхното право на информиране и консултиране. Той каза, че е необходимо участието на работещите в развитието на една компания, тъй като това й дава стабилност и би я направило конкурентоспособна на пазара. Заедно с това самите работници и служители биха имали по-голяма сигурност за работните си места и за бъдещото си развитие в предприятието.

Наетите във фирмата са над 50 души. Дружеството е специализирано в производството на саламурено сирене, кашкавал, извара и кисело мляко.


„Млечен рай 2” ООД – преработка на мляко и производство млечни продукти
Адрес: гр. Враца, кв. Бистрец, Стопански двор

Екип:

  • Николай Ненков
  • Мила Иванова
  • Тодор Томов
  • Вероника Ценова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.