Работниците и служителите в СД „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране


Работниците и служителите в събирателното дружество „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране. Това стана ясно след посещение на екип на КНСБ във врачанското предприятие на 21 ноември 2012 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Николай Ненков, който даде по-обширна информация за целите на кампанията, но разказа и за други инициативи на КНСБ. Той каза, че Регионалният съвет на Конфедерацията във Враца може да съдейства при кандидатстването на фирмата по проекти, финансирани от ЕС. Мениджърският екип прояви интерес към тематиката и получи повече информация за някои от оперативните програми, които биха могли да му бъдат полезни.

Фирма „Гарант-90 – Цонев и сие” е специализирана в инфраструктурното, високото и промишленото строителство. Дружеството произвежда инертни материали, асфалтови смеси и бетонови изделия и разполага със собствена кариера за инертни материали трошачно-сортировъчни инсталации, асфалтова база и бетонов център, което осигурява конкурентоспособност и независимост на пазара. Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

В екипа на КНСБ участва и председателят на Регионалния съвет на Конфедерацията във Враца Мила Иванова, както и експерти.


СД „Гарант-90 – Цонев и сие” – инфраструктурно, високо и промишлено строителство
Адрес: гр. Враца, ул. „28-ми октомври” № 32

Екип:

  • Николай Ненков
  • Мила Иванова
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.