Проблемът с качествените кадри вече не стои пред мениджмънта на „Яйца и птици” АД


„Доскоро имахме затруднения с качествените кадри, но вследствие на някои съкращения в АЕЦ „Козлодуй”, имаше прилив на квалифицирана работна ръка и в нашето предприятие.” Това каза управителят на „Яйца и птици” АД – Козлодуй по време на посещението на екип на КНСБ в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата с мениджмънта на предприятието се състоя на 31 октомври 2012 г.

„Яйца и птици” АД е основано преди 15 години и е утвърдено като предприятие с традиции в производството на яйца. Фирмата разполага с филиали за отглеждане на стокови носачки, намиращи се на територията на градовете Мизия и Козлодуй. В предприятието се отглеждат над 150 000 кокошки в общо 6 халета и се произвеждат около 50 млн. яйца годишно. Производството е почти напълно автоматизирано, поради което ролята на работниците е предимно да следят машините.

Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Николай Ненков, а в срещата взеха участие още експертите Тодор Томов и Вероника Ценова.


„Яйца и птици” АД – производство на яйца и яйчен меланж, птици и птиче месо и друга селскостопанска продукция и търговска дейност в страната и в чужбина
Адрес на управление: гр. Мизия, п.к. 3300, обл. Враца

Екип:

  • Николай Ненков
  • Тодор Томов
  • Вероника Ценова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.