Пламен Димитров: Информирането и консултирането е втори канал за комуникация, движен от доверени на работниците хора


„Необходимо е да съществува втори канал за информиране извън преките ръководители, който да бъде движен от хора, на които работниците биха се доверили.” Така коментира действащите методи на комуникация в „Сартен България” ЕООД президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това се случи при посещението на лидера на Конфедерацията в Плевен на 16 ноември 2012 г., което се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Пламен Димитров каза, че с изграждането на система за информиране и консултиране ще се създаде по-голямо доверие и усещане за съпричастност от страна на работодателя, а и персоналът не би се притеснявал да задава въпроси и да дава предложения, които биха били полезни за предприятието. Екипът на КНСБ установи, че на този етап работниците имат пряк достъп до ръководството на дружеството и могат да взимат информация директно от него, но това е текуща производствена информация и не касае икономическото състояние и перспективите пред предприятието.

Изпълнителният директор Бранимир Младенов се съгласи, че предоставянето на повече информация би действало мотивиращо на персонала. Той допълни, че въпреки прекия му досег с работниците, те се притесняват да му задават въпроси, а една такава система би премахнала този страх и би създала усещане за движение в една посока.

Бранимир Младенов запозна екипа на КНСБ с проблемите на предприятието, които са свързани основно с малката норма на печалба. Той сподели, че фирмата следи програмите, финансирани от ЕС, но не се възползва активно от тях. Пламен Димитров от своя страна предложи съдействието на КНСБ при кандидатстването на фирмата по евро проекти.

Персоналът на предприятието също взе активно участие, като се изказаха мнения за необходимостта от изграждането на система за информиране и консултиране, както и за нейната полезност. Стана ясно, че в предприятието са заети 200 души, а по думите на Бранимир Младенов средната работна заплата е около 950 лв.

„Сартен България” ЕООД е турска компания, създадена през 1972 г. Фирмата произвежда различни видове метални опаковки. Компанията има 10 фабрики в Турция и три в България, Румъния и Русия. В България дружеството е регистрирано през 2001 г., като купува цех за производство на метални опаковки в Плевен. До момента са инвестирани над 3 млн. лева в производството, а оборотът на българския клон на фирмата за 2011 е 40 млн. лева. Дружеството е основен производител на метални опаковки в България, като 80% от продукцията е за износ.

В екипа на КНСБ участваха още вицепрезидентът Пламен Нанков, председателят на Синдикат „Бира, храни и напитки” Красимир Пащрапански, председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Плавен Янчо Андонов, както и експерти на КНСБ.


„Сартен България” ЕООД – производство на метални опаковки
Адрес: гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 91

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Красимир Пащрапански
  • Янчо Андонов
  • Антон Генчев
  • Крум Цветков

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.