Новини от МКП: МВФ и ЕС прилагат натиск зад кулисите върху Румъния относно спиране на възстановяването на основните трудови права

Международният валутен фонд и Европейската Комисия оказват натиск върху Румънското правителство и то зад „затворени врати” с цел да предотвратят коригиране на законови разпоредби за социалния диалог, приети през 2011 година, които противоречат на международно признатите стандарти за основните трудови права.

Международната конфедерация на профсъюзите строго осъжда двете институции за оказване натиск върху правителството да не приеме мерки, които да приведат съответните законодателни актове в съответствие с международните стандарти.

„Оказването на натиск от страна на МВФ и на ЕК върху румънското правителство с цел да предотвратят коригирането на нарушенията на основните трудови стандарти, е абсолютно безсрамен акт”, заяви Генералния секретар на МКП Шарън Бъроу. „Тези закони (в нарушение на основните трудови стандарти) са приети през последната година под натиска на МВФ. Те са разрушили защитите срещу анти-синдикалната дискриминация, отменили са колективното договаряне на национално ниво и са направили секторното договаряне виртуално невъзможно. След внезапното, рязко влошаване на икономиката на страната от 2008 г. насам, реформите на пазара на труда, които са били насърчени от МВФ и от ЕС в Румъния и в Европа са направили ситуацията за работниците още по-нетърпима”, се казва в заявлението на Шарън Бъроу.

МВФ и Европейската Комисия бяха на съвместно посещение в Румъния на 14-ти ноември, за да направят преглед на напредъка на правителството по прилагането на мерките, предвидени в стенд-бай споразумението. Преговорите по споразумението за отпускане на нови заеми с двете институции ще започнат през януари, съгласно заявеното от румънски правителствен служител.

МКП получи копие от общия документ на МВФ и ЕС; копие, което не е предназначено за публикуване, и в него се изразява натиск върху румънското правителство да не приема законодателен акт, който да цели корекция на мерките/разпоредбите, които не са в съответствие с основните трудови стандарти. Този законодателен акт ще трябва да коригира не съответстващите разпоредби в закона за социалния диалог. Документът, общи коментари на ЕК и екип на МВФ по проекта за спешен декрет за промяна на закона 62/2011 за социалния диалог, е бил прегледан от екип на централата на МВФ, който е признал неговата индентичност.

Правителството на Румъния трябва да промени закона за колективното договаряне, защото неговите разпоредби, приети през 2011 г. са в нарушение на конвенциите на МОТ, които съдържат международно признати трудови стандарти, ратифицирани от Румъния. От своя страна и МОТ е приканило правителството да приведе в съответствие този закон с Конвенция 98 на МОТ, с правото на организиране и на колективно договаряне, тази Конвенция е една от осемте основни конвенции на МОТ.

 

В документа, който МКП успя да получи, се оказва натиск от страна на ЕС и МВФ върху институциите, които трябва „да осигурят националните трудови договори да не съдържат елементи, свързани със заплатите”. Това е в противоречие с член 4 от Конвенция 98 на МОТ, където е записано, че правителствата не трябва да предприемат действия за ограничаване обхвата на темите за преговори в тези трудови споразумения.

ЕС и МВФ оказват също така натиск върху правителството да ограничи броя на лицата, които са защитени от анти-синдикална дискриминация или репресивни уволнения «до подходящ брой и до подходящата времева рамка». Това противоречи на член 1 от Конвенция 98 на МОТ, която предполага всички работници да бъдат защитени срещу актове на дискриминация или уволнения поради синдикалното си членство или поради участие в синдикални дейности. Защитите срещу дискриманация не трябва да бъдат ограничавани само за «избраните или определените представители на синдикатите», а ЕС и МВФ не трябва да търсят ограничаване броя на лицата, които се ползват от тази защита.

Него повече, актът на правителството предвижда промяна в определени членове (членове 183, 186, 202, 205) от закона за социален диалог, който регламентира стачката. Вместо да се настоява плавителството да приведе тези разпоредби в съответствие с конвенциите на МОТ, ЕС и МВФ оказват натиск върху него да ограничи възможностите за законна стачка. Двете институции настояват: «загрижени сме за по-меките, отслабени, процедури в съществуваващото законодателство, които целят да ограничават разпространението на стачките».

Това е сериозна загриженост за съществуващите процедури в закона, които се отнасят до стачките за солидарност - член 186, който предвижда, че на служителите в обществения сектор е забранено обявяване на стачка - член 202, и изискванията, според които синдикални членове имат правото да обявяват стачка в частния сектор - член 205, и които са в противоречие с Конвенциите на МОТ и с разпоредбите на международното право за правата на човека, свързано със свободата на сдружаване.

Зконът за социалния диалог, известен като закон 62 от 2011, е бил приет през май 2011 от центристко – дясно правителство, което наложи сурови мерки на икономии след значителния икономически спад в страната през 2008-2009. След приемането на закона, колективното договаряне стана толкова сложно, че не е сключено нито едно секторно споразумение. Драстичен спад има и в колективното договаряне на ниво фирми. През май 2012 новото центристко-ляво правителство, оглавявано от премиера Виктор Понта пое властта, и обяви намеренията си да възстанови трудовите права.

Според МОТ, законът за социалния диалог, приет през 2011 отмени колективното договаряне на национално ниво и елиминира автоматичното разпростиране на колективните договори върху неподписалите договора страни. Законът предвижда също така повишаване на необходимия брой работници, които са необходими за създаването на синдикална организация, повишаване на прага за синдикално представителство при сключване на КТД и отхлаби условията за уволнения на синдикалните представители.

На следния линк може да се разгледат препоръките на МВФ и ЕС за реформите на трудовото законодателство в Румъния.

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/romania.pdf

 

 

Памела Гомез от Вашингтонския офис на МКП/Глобални синдикати

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.