Една трета от работещите в „Бонмикс” ЕООД се запозна с правото си на информиране и консултиране


Над 30 души или почти една трета от работниците и служителите в ловешкото предприятие „Бонмикс” ЕООД присъстваха на срещата с представителите на КНСБ и БСК, за да се запознаят със своето право на информиране и консултиране. Това се случи на 20 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ, начело в вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране "Бъди инфо".

Основните теми, които се обсъдиха, бяха относно конкретното интегриране на системата за информиране и консултиране. Управителят доц. д-р Илия Крачунов прояви интерес към допълнителни разговори с експертите от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч, като изтъкна, че системата би била допълнение към безконфликтните взаимоотношения на ръководството с работниците и служителите в предприятието.

„Бонмикс” ЕООД е една от най-големите фирми в страната, която произвежда и предлага на пазара млекозаместители, стимулатори на млечността, допълващи фуражи, ензимни и витаминно-минерални премикси, люцерново дехидратирано и гранулирано брашно, твърди хранителни добавки за преживни животни, плаващи рибни храни, храна за охлюви, захранки за риболов, храни за домашни любимци и др. Има над 200 продукта в тази сфера, като предприятието е реализирало и затворен продуктов цикъл с научно звено.


„Бонмикс” ЕООД – производство на храни за животни
Адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона

Екип:

  • Николай Ненков
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.