Екип на КНСБ посети и пернишкото предприятие „Леми-Трафо” ЕООД


Екип на КНСБ, начело с вицепрезидента Валентин Никифоров, на 12 ноември 2012 г. посети и фирма „Леми Трафо” ЕООД – град Перник, в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. От 1996 г., когато е създадена като частно дружество, основната дейност на фирмата е производството на разпределителни трансформатори, търговията с електроматериали и изграждането и ремонтът на електросъоръжения.

Екипът на КНСБ представи основните ползи от интегрирането на система за информиране и консултиране и установи, че темата предизвиква особен интерес сред представителите на ръководството и работниците и служителите, които присъстваха на организираната в рамките на кампанията среща.

През изминалите години фирмата се е специализирала и утвърдила на пазара като лидер в търговията с електроматериали и съоръжения за енергетиката, както и в проектирането и комплексното изграждане на подстанции и трафопостове. Сега в предприятието работят около 100 души – специалисти с висше образование и дългогодишен опит в ремонта и производството на електросъоръжения, които допринасят активно за просперитета и успешното развитие на фирмата.

Фирмата разполага със собствена материална база, която се намира в индустриалната част на град Перник и включва открита складова площ от 12 000 кв. м. и закрита складова площ от 2 500 кв. м. Предприятието разполага и с електроремонтен цех за производство на трансформатори.

В екипа на КНСБ бе и председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Перник Наташа Ангелова и експерт-юристите Иван Раднев и Радослав Теодосиев.


„Леми-Трафо” ЕООД – производство на разпределителни трансформатори, търговия с електроматериали, изграждане и ремонт на електросъоръжения
Адрес: гр. Перник, ул. „Владайско въстание” № 1

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Наташа Ангелова
  • Иван Раднев
  • Радослав Теодосиев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.