Чавдар Христов: Информирането и консултирането е над обичайното и всекидневно комуникиране


„Чрез системата за информиране и консултиране се постига по-голямо доверие между работодатели и работници и служители, което в крайна сметка би направило по-конкурентоспособно всяко едно предприятие. Това информиране и консултиране е над обичайното и всекидневно комуникиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на посещението на 16 ноември 2012 г. на екипа на Конфедерацията и БСК в „Симат“ АД – Димитровград, област Хасково. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Предметът на дейност на „Симат“ АД е производството на оцветени бетонови керемиди и плочки, стоманобетонни стълбове за нуждите на енергетиката, стоманобетонни материали, бетонни и варови разтвори, допълнителни елементи от бетон за покриви, бетонни тръби и други. В „Симат“ АД работят над 150 души.

На проведената среща Чавдар Христов представи на работодателя и на работниците и служителите основните ползи, които предоставя системата за информиране и консултиране, както и откритите актуални процедури за кандидатстване с проекти по ОП „РЧР” – по схемите „На път” и „Ново работно място”. Славейко Пънкин – заместник-председател на областната структура на БСК каза, че целта на изграждането на системата е опознаването и разширяването на връзките между работодатели и работници и служители, включително и в други предприятия от региона.

Изпълнителният директор на „Симат“ АД Манол Ангелов изрази мнение, че идеята, която се съдържа в представената система за информиране и консултиране, е важна и взаимният интерес от развитието и просперитета на предприятието е пресечната точка на работодатели и синдикати. „Тази система би била полезна, ако съдейства за пресичане на нелоялната конкуренция, „изсветляване” на сивата икономика и създаване на ред в провеждане на обществените поръчки в сектора”, посочи още той.

Манол Ангелов сподели, че тази година е настъпила истинската криза за предприятието, и допълни, че ще са нужни още 5-6 години за стабилизиране на производството. „Правим всичко възможно да дадем на хората, каквото можем, работим и по проекти”, каза още изпълнителният директор.

В екипа на КНСБ участваха още Василка Иванова – председател на РС на КНСБ, експертите Емилия Маркова и Кремена Гинева, както и Ангел Димитров – общински координатор на КНСБ в Димитровград.


„Симат“ АД – производство и търговия на едро на строителни материали, елементи, конструкции
Адрес: гр. Димитровград, кв. Вулкан

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Василка Иванова
  • Емилия Маркова
  • Кремена Гинева
  • Ангел Димитров
  • Славейко Пънкин

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.