КНСБ подготвя информационна кампания сред членовете си за референдума за ядрената енергетика в България

Широка и точна информация за състоянието и перспективите на атомната енергетика и възможните варианти за развитието й, изготвена от експерти и специалисти, ще предостави „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на централата на КНСБ. Тази обективна и многостранна информация ще послужи за база и провеждане на информационна кампания сред 300-хилядната членска маса на най-голямата обществена организация у нас – КНСБ. Това стана ясно след среща на президента на КНСБ Пламен Димитров с изпълнителния директор на атомната централа Валентин Николов днес, 31 октомври 2012 г. в Козлодуй.

 

Тази информация бе поискана от лидера на КНСБ, тъй като тя би била ориентир на синдикалните членове при вземане на правилното, национално-отговорното решение при гласуване на референдума – да се развива ли атомната енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.

Изпълнителният директор на АЕЦ приветства реализирането на такава инициатива от страна на ръководството на КНСБ, като изтъкна конструктивното и перспективното взаимодействие в АЕЦ със синдиката на атомните енергетици (САЕ – Независима федерация на енергетиците – КНСБ).

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.