Испания е в нарушение на Конвенции на МОТ

Двете национални синдикални конфедерации в Испания – Общ съюз на работниците /UGT/ и Конфедерация на работническите комисии /CCOO/ представиха   на Генералната дирекция на Международната организация на труда /МОТ/, една  обошена информация за жалби и искове, направени още през май т.г. срещу реформата на труда, тъй като като измененията, въведени в парламентарни процедури, не са отстранили най-негативните аспекти на това правило, което продължава да нарушава редица конвенции на МОТ. По този повод,  двата синдиката  са подготвили две писма, подписани от техните генерални секретари, Кандидо Мендес и Игнасио Фернандес Toxo, осъждайки тази ситуация. Първото е  по жалбата  от Комитета за синдикална свобода, срещу правителството на Испания, за нарушаване на свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне.

Четири са основните въпроси  в нарушение на свободата на сдружаване и колективно договаряне, посочени в конвенциите на МОТ ( 87, 98 и 154):
Не се е провела каквато и да е  предварителна консултация с представителните синдикати преди гласуване  от правителството на  Закон 3/2012.
Налагането на  върховенството на КТД на ниво  фирма-предприятие, независимо от това, че би могла да бъде съвместна волята на  синдикати и бизнес организации, забранявайки  да се водят преговори извън абсолютния приоритет на споразумението в предприятието.
Възможност за работодателя да се „откачи“ , т.е. да не  прилага споразумението в КТД  по икономически, технически, организационни или производствени причини, без необходимост от съгласието на подписалите споразумението, нито  дори с представителството на работниците и служителите в предприятието, без налагане на задължителен административен арбитраж.
Подмяна на вътрешната гъвкавост в процеса на договаряне с  едноличното  решение на работодателя, който може, без съгласието на работниците,  да реши да не прилага условията, договорени в  споразуменията  на фирмата с  представителството на работниците.

Във второто писмо на двете национални синдикални конфедерации  в Испания продължават да се посочат  други нововъведения в  Кралския декрет - закон 3/2012, в Заключителния акт, от 6 юли, където се нарушава Конвенция 158 на МОТ  както следва:
Определяне на пробен период от една година в новата разновидност  на постоянен трудов договор, която включва възникването  на уволнение без причина и без право на обезщетение.
Новият регламент на основанията за уволнение -икономически, технически, организационни или производствени, което означава, че работниците могат да бъдат уволнени без достатъчно значима и обоснована причина  и без съдебен контрол върху  решението на работодателя.
Включване като причина за уволнението на отсъствията от работа поради болест или нараняване, дори когато са доказани и  обосновани: уволнение  поради отсъствие.
Неизплащане от страна на работодателя на обезщетение  от датата на незаконно уволнение до деня на обявяване на последното за невалидно.

Христина Стойчева, експерт в Секторен офис „ Металообработване, машиностроене, електроника, информатика и високи технологии“ на НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.