Нова синдикална организация в Разград

На 04.06.2012г. в Общинско предприятие "Ученическо и столово хранене и почивно дело"  в гр. Разград, бе учредена синдикална организация. Учредителното събрание  се проведе в присъствието на Красимир Пащрапански- председател на Синдиката на производителите на бира, храни и напитки. За председател бе избрана Силвия Стоянова, за секретар Милена Димитрова. Разгледани бяха въпроси, свързани със заплащането на труда и организацията на работното време. Предложения за тяхното решаване ще бъдат направени в КТД, който предстои да се сключи м. септември.

За учредяването съдейства експертът от НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.