Нарушени трудови права в „АСА Иншаат България“ ООД, гр. Търговище

В края на месец юни 2012 г. трима работници потърсиха помощ от РС на КНСБ – Търговище за да се оплачат от работодателя си - „АСА Иншаат България“ ООД, гр. Търговище. Фирмата се занимава със строителство и ремонтни дейности и е подизпълнител на турския холдинг "Шишеджам". Констатирани са нарушения като, принудителен извънреден труд, работа през почивни и официални празнични дни без заплащане на полагаемите възнаграждения.   Работодателят устно ги е уведомил, че са уволнени без да им връчи заповед за подпис и да им оформи трудовите книжки по съответния ред. След направена справка в НАП – Търговище прекратяването на трудовия договор се оказа факт. Освен това не се спазва правото на Р/С за почивка в работния ден, междудневна и седмична почивка, отказва им се изплащането и на обезшетения за неизползван платен годишен отпуск. Наред с изброеното до тук  работодателя се отнасял и доста унизително с работниците по време на работата, като постоянно ги обиждал.

След разговора с тримата, експерта Димитър Стойчев от РС на КНСБ – Търговище моментално се свърза по телефона с фирма „АСА Иншаат България“ ООД, като получи уверение за преустановяване на нарушенията. В едноседмичен срок ако не бъдат спазени обещанията РС на КНСБ – Търговище  ще предприеме последващи действия: сигнали до ИА“ Регионална инспекция по труда“ , най-вероятно ще бъдат заведени и дела в Районен съд-Търговище.

 

 

 

 

Мехмед Мехмедов

Експерт-юрист в РС на КНСБ – Търговище

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.