Обучение по специалност „Индустриални отношения” Модул 2 “Икономика, социална политика и мениджмънт” и Модул 3 „Икономика на труда”

В края на месец юни 2012 година бе проведено обучение по специалност „Индустриални отношения”, по Модул 2 “Икономика, социална политика и мениджмънт” и Модул 3 „Икономика на труда” Обучаемите по съответните модули бяха настанени в хотел „Витоша”, намиращ се във Велинград, в чиято конферентна зала протече и самото обучение. Пеподавател по “Икономика, социална политика и мениджмънт” бе Силвия Христова- eксперт в РС на КНСБ гр. Благоевград, която проведе Модула на 21 и 22 юни. По Икономика на труда лекторът- Мария Михалкова- eксперт от НМ по КТД и права в РС на КНСБ гр. Благоевград преподава на 23 и 24 юни. Обучаемите- 28 на брой председатели на различни синдикални организации от регион Благоевград бяха изключително заинтригувани от темите на обучението и живо участваха в дискусии.

 

Изготвил: Мария Михалкова- Експерт от НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.