Обучение по английски език по проект „Аз мога повече”

6 работещи лица бяха обучени в продължение на 6 месеца по проект „Аз мога повече”, съобщи Яни Георгиев, председател на регионалния съвет на КНСБ за област  Кюстендил. Обучението стартира в средата на месец януари и приключи на 26 юни. В целевата група са включени работещи лица от различни възрастти. В програмата е включено обучение по английски език. Работещите лица бяха обучени за период от 6 месеца, след което ще получат удостоверения за успешно завършено ниво по английски език.

 

Изготвил: Гергана Стойкова

Експерт от Националната мрежа по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.