Над 1500 нарушения на трудовото законодателство за април и май в Сливен, Ямбол и региона

Инспекцията по труда в Сливен за периода от 01.04.2012г. до 28.05.2012г. реализира 350 проверки като мярка на правителството срещу „сивата икономика” за законосъобразността при възникване на трудовите правоотношения на работниците и служителите. Това съобщава директорът на институцията в Сливен Ирена Иванова. Проверките са извършени на територията на Област Сливен и Област Ямбол, като 31 бр. от тях са реализирани съвместно с представители на други контролни органи. Констатирани са общо 1538 бр. нарушения, като голяма част от тях се отнасят за работното време и заплащането на труда. Установени са 17 случая на наемане на работа без учредени трудови правоотношения, за което са съставени актове за административни нарушения. За констатираните нарушения са дадени 1455 бр. задължителни за изпълнение предписания на работодателите. Съставени са 101 бр. актове за установени административни нарушения. В резултат на извършените проверки са сключени 17 бр. трудови договори. За този период Д „ИТ” Сливен и Отдел Ямбол има данни за изплатени 877 418 лв. забавени трудови възнаграждения.

Източник: www.sliven.net

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.