Индекс „Добра работа“ на Германската конфедерация на профсъюзите (ГКП): „Заетите младежи под натиск“

За четвърти път Германската конфедерация на профсъюзите представи данните от представителното изследване на Индекса „Добра работа“ с акцент ситуацията при заетите младежи до 35 години. Центърът за изследвания Бон анкетира 6 083 работещи, от които 1 238 на възраст до 35 години, от всички браншове, региони и предприятия с различна големина във връзка с условията на труд на работното им място. Изследването е факт с професионалната помощ на Международния институт за емпирична социална икономика (INIFES).

Обект на изследването преди всичко са доходите, работното време, интензитета на труда и психическото и физическо натоварване. Данните сочат следното:

  • Неудовлетвореност от доходите

Много от работещите младежи са недоволни от доходите си. Почти половината от тях - 47 % ги определят като недостатъчни, като това най-вече се отнася за несигурно заетите (несигурно работно място, ниско ниво на заплащане, заетост за част от законово установеното работно време, срочни договори, липса на защита на работното място);

  • Липса на сигурност

При повечето запитани не може да става дума за планирана сигурност. Около една пета (21 %) са временно заети, всеки десети намира работа чрез агенция за временна заетост (4%) или маргинална заетост (7 % – ниско ниво на заплащане, ограничено време на заетост, без социални осигуровки);

  • Стрес

Ускоряването и интензивността на работата се отразява и на работещите младежи. Почти всеки втори зает (56%) има усещането, че в последните години за едно и също време се налага да бъде свършен все по-голям обем от работа;

  • Извънреден труд

Многото изработени часове над определеното работно време за голяма част от заетите младежи не е изключение, а правило. Повече от две трети от анкетираните (70%) споделят, че редовно работят извънредно;

  • Болни на работа

Много от работещите ходят на работа, въпреки че поради здравословни причини би следвало да останат в къщи. Общо 70 % от запитаните казват, че в изминалите два месеца най-малко веднъж са ходили на работа болни, всеки втори (48%) е правил това два или повече пъти.

 

Поради изключителната важност на проблемите с младежката заетост на 101-та сесия на Международната конференция на МОТ (Женева, 30 май - 15 юни 2012г.) в дневния ред е включена темата за младежката заетост по време на криза.

Високите нива на младежка безработица създадоха предпоставки много млади хора да попаднат в условията на несигурна работа, временни работни места, неформална работа и други форми, в които те на практика получават ниски възнаграждения и доброволно се лишават от права. Тези тенденции предизвикват голямото безпокойство в организациите-членки на МОТ във всички региони по света и в тази насока беше уводното слово на Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е основен  говорител  на групата на работниците  (синдикатите) в Комитета по младежка заетост и вицепрезидент  на Комитета по младежка заетост в рамките на 101-та Сесия на МОТ, който заяви: „Като представители на групата на работниците, ще предприемем всички необходими усилия, за да имаме в резултат реална промяна, която ще доведе до голям брой достойни работни места за младите.“

 

Изготвил: Анна Донева – НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.