„Родопа Шумен 1882” в несъстоятелност

На 30.05 стана известно, че поради спиране на тока от Е-он в "Родопа Шумен 1882 " ЕООД-предприятието прекратява дейността си.Работниците ще бъдат освободени, но проблем има с неизплатените работни заплати.

На някои цехове и дейности са изплатени работните заплати до края на 2011 г. и се дължат за 4 м. от януари до сега, на други не са изплатени от м.ноември 2011 г.- 6 бр. РЗ. Фонд РЗ -около 85 000 лв. Работят 120 работника.

Това дружество няма никакви активи и е с уставен капитал от 5000 лв.Собственик е близък роднина на Марио Николов. Сградния фонд е собственост на Марио Николов, чрез друга Родопа, т. е" Родопа Шумен 1882" ЕООД е под наем в помещенията на другата Родопа. РС на КНСБ Шумен многократно се е ангажирало с проблеми на работниците от това предприятие, въпреки че синдикална организация там не съществува. Преди този случай многократно сме подавали сигнали в ИТ  за кокнкретния случаи също сме информирали инспекцията чрез подаване на сигнал. Анета Денева  председател на РС проведе две срещи със зам.областния управител, в качеството му на председател на Обл.СТС за търсене на решение чрез ЗГВРСНР.  За утре 1.06.2012г. от 10.00 ч.  има запланувано гражданско неподчинение, на което председателя на РС и заместник областния управител ще присъстват.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.