Неизплатени работни заплати в "МБДПЛР - Профилакториум” ЕООД - гр. Перник

“МБДПЛР - Профилакториум” ЕООД гр. Перникима статут на Районна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Поради добрата организация на дейност и съществуващите базови и кадрови ресурси (наличие на 4 болнични отделения), тя е единствената в страната,  лицензирана от Министерство на Здравеопазването като Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, другите болници са определени като специализирани.

Персоналът на лечебното заведение се състои от   88 работници и служители, от които 13 лекари с признати една или две специалности, психолог-логопед, кинезитерапевти с магистърска степен на образование, магистър-фармацевт, медицински сестри, рехабилитатори и помощен персонал.
В болницата е учредена Синдикална организация на КНСБ с председател Маргарита Дончева и наброява 46 синдикални членове. В лечебното заведение се прилага Общински КТД за отрасъл „Здравеопазване”, подписан на 13.09.2011г. със срок на действие 2 години.

От 2009г. заплатите на персонала постоянно се бавят. Към настоящия момент работниците и служителите не са  получили по три заплати, а им се изплаща само аванс.Управителят на здравното заведение,д-р Боян Богданов,  посочва като причина за неизплатените работни заплати неразплатени 480 000 лв. по договори между община Перник  и болницата в периода 2009-2011 г.

Във връзка с нередовното изплащане на заплати и задълженията на Община Перник към здравното заведение,  РС на КНСБ Перник организира среща с ръководството на  “МБДПЛР - Профилакториум” , СК на ОСО на КНСБ, Общински съвет Перник и Община Перник, на която не се взе окончателно решение на поставените проблеми.

В началото на месец Март 2012г. д-р Богданов предприе съдебни действия срещу Община Перник в опит да получи дължимите на болницата суми. В резултат на това Окръжен съд Перник наложи запор на сметките на общината.
Поради затрудненото финансово състояние на „МБДПЛР - Профилакториум” част от персонала обмисля да напусне и това в скоро време може да доведе до влошаване  качеството на предоставяните медицински услуги на гражданите.

Изготвилстатията: Радослав Теодосиев
Експерт-юрист в РС на КНСБ – Перник

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.