Във Варна се проведе обучение по втори модул :“Икономика,социална политика и мениджмънт“ от специалността Индустриални отношения

На 22-23 март 2012 година в к.к.“ Златни пясъци“ в хотел “Термал“ се събраха председатели на синдикалните организации и активисти във връзка с обучението по специалността Индустриални отношения. Организатор на обучениeто беше екипът на РС  на КНСБ Варна. Лекциите води  Илия Илиев - председател на Регионалния съвет .


Теодора Русева
Експерт от Националната мрежа на КНСБ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.