29 февруари 2012 - Европейски ден за синдикално действие

В навечерието на Европейската среща на върха, Eвропейските синдикати изпращат съобщение до европейските лидери

СТИГА ТОЛКОВА!
ПОЛИТИКАТА НА СТРОГИ ИКОНОМИИ НЕ РАБОТИ!


Ефектите от икономическата и социална криза са достигнали до непоносими нива за милиони европейци.
Мерките за икономии правят ситуацията още по-лоша и причиняват огромни социални вреди.
Европейски статистически данни показват, че равнището на безработица е достигнало рекордно високо ниво, особено сред младите хора- в редица европейски страни почти един от всеки двама младежи е без работа. 115 милиона души или 23,5% от населението са заплашени с изпадане в бедност и социално изключване.
Неравенството се разраства. Страхът от това, което утрешният ден може да донесе, се разпространява все по- широко, което ще доведе до националистически рефлекс и възход на крайната десница.
Изправени пред влошаващата се икономическа и социална ситуация, единственият отговор на нашите лидери е да се повишат строгите икономии. Неотдавнашната Европейска среща на върха от 30 януари 2012 г.  сложи печат върху нов международен договор, който определя бюджетната дисциплина като норма. Единната валута изисква икономическо управление, но Европейските синдикати се противопоставят на този договор, тъй като той не се занимава с проблемите на заетостта и нарастващата несигурност на работните места, и рискува да тласне Европа към дългосрочна рецесия.


ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
Защото кризата не трябва да служи като претекст нашата социална система да бъде продадена

Ние отхвърляме:
• Натискът за намаляване на заплатите;
• Премахването на социалната защита;
• Опитите пазарът на труда да се направи още по-гъвкав;
• Приватизацията на публичните услуги;
• Намаляването на пенсиите;
• Социалното изключване;
• Атакуването на механизмите на колективното договаряне и социалния диалог;
• Несправедливото разпределение на усилията - работниците плащат високата цена на кризата, за която те не са причината, докато в света на финансовите спекуланти всички излизат невредими.

СЪЩЕСТВУВАТ АЛТЕРНАТИВИ
Защото Европа трябва да се основава на солидарността, социалната справедливост и социалното сближаване


Европейските синдикати призовават за Европейски план за възстановяване,
който да дава приоритет на инвестициите за устойчив растеж, качествени работни места и
социална справедливост, докато се бори с неравенството.

Ние предлагаме:
• Европейски възстановителен и инвестиционен план за качествени работни места;
• Динамична европейска индустриална политика, насочена към нисковъглеродна, зелена икономика и към отраслите на бъдещето, която ще донесе растеж и работни места;
• Възстановяване на бюджетния баланс в дългосрочен план;
• Гаранция за качествени работни места за младите хора;
• Консолидиране на дълга чрез еврооблигации;
• Данък върху финансовите сделки, който също ще подкрепи инвестиционните политики;
• Засилване на борбата срещу социалния дъмпинг и дъмпинга на заплатите;
• Хармонизацията на данъчната основа с минимална данъчна ставка за фирмите;
• Зачитане и гарантиране на основните социални права;
• Борба срещу данъчните измами и укриването на данъци.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.