Подобряване на социалния диалог в област Благоевград

По инициатива на КНСБ и със съдействието на Областен съвет за тристранно сътрудничество стартира провеждане на срещи по общините в област Благоевград за подобряване на социалния диалог на местно равнище. В общините Кресна, Струмяни, Петрич и Сандански срещите вече бяха проведени. На тях присъстваха Областния управител съвместно с КНСБ, КТ „Подкрепа”, „Инспекцията по труда”, „Регионална служба по заетостта” и „Регионална дирекция за социално подпомагане”.
Активирането на социалния диалог започва да дава своите плодове. От срещите по места стават ясни проблемите в социалната и бизнес средата, в същото време възникват идеи как да бъдат разрешени те.

Форматът на срещите по общини се оказа изключително ползотворен.
Предстоят дискусии в общините: Банско, Разлог, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Белица, Якоруда, Симитли и Благоевград, които ще се проведат до средата на април 2012г.

Изготвил: Мария Михалкова- Експерт от НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.