МКП - „ Никога не работи сам” казва нов доклад по въпросите на принудителния труд

Брюксел, 16, март 2011,  Жестоката експлоатация на работниците-мигранти е потресаваща практика в Европа. МКП публикува ръководство за синдикати и организации на гражданското общество с цел обединяване на усилията за борба със съвременното робство и трафик на работници, което ръководство е озаглавено „ Никога не работи сам”

Този доклад е резултат от двугодишен проект, в който синдикати и НПО организации са проучвали взаимно своите действия и подходи за противодействие на трафика на работна сила.Той изследва различни начини за справяне и сочи четири основни направления за действие, всяко от които придружено с примери за добри практики.
Докладът разяснява истинския потенциал на синдикатите и НПО за усъвършенстване на съвместния им подход, за обща намеса в индивидуални или колективни казуси, както и възможността заедно да организират кампании, обучения и др.дейности. Прогрес вече е постигнат в съвместната работа на синдикати и НПО в областта на принудителния труд, проблемите на трафика на хора и осигуряването на директна помощ на жертвите.
Пълният доклад може да се прочете на : http://www.ituc-csi.org/never-work-alone.html  
Превод: Силвия Толева
Експерт в Националната мрежа по КТД и права

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.