Решение № 783 от 16.IX.1992 г. по гр. д. № 751/92 г., III г. о., докладчик член-съдията Д. Василева

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. 12/1992 г., № 19, стр. 16

чл. 35 ЗМСМА,

чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ

Общинският съветник не може да бъде уволнен по време на мандата му поради придобиване право на лична пенсия за изслужено време и старост.

------------------------

Съдът е отменил уволнението на Е. Д., като се е позовал на чл. 35 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението му е законосъобразно. Уволнената е имала качество на общински съветник, а чл. 35 ЗМСМА забранява общинските съветници да бъдат освобождавани или уволнявани за времето на мандата им.

 

С разпоредбата на чл. 35 от ЗМСМА се създава още една специална закрила при уволнение, която се отнася за общинските съветници и трае през времето на техния мандат. Тя следва да се прилага наред със случаите, уредени в Кодекса на труда - чл. 47, 313, 321 и 333, ал. 1 и 2, независимо че е предвидена в друг закон. Закрилата се отнася до всички случаи на уволнение на общински съветник независимо какво е основанието за прекратяване на трудовия договор. Изключенията са посочени изчерпателно - когато уволнението е по чл. 330, ал. 1 и 2, т. 2, 3, 4 и 6 КТ. Сред тези изключения не е освобождаването по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ поради придобиване право на пълна пенсия за изслужено време и старост.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.