Решение № 810 от 30.IX.1992 г. по гр. д. № 1016/92 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Божидар Колев

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. 12/1992 г., № 20, стр. 17

чл. 328, ал. 1, т. 2,

чл. 329, ал. 2 КТ

 

При прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращение в щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ предприятието не е задължено да извърши подбор в случаите, когато дадената длъжност се изпълнява единствено от съкращавания работник. В този случай правото на подбор по смисъла на чл. 329, ал. 2 КТ е уредено в полза на предприятието и отказът му да се възползува от него не подлежи на правораздавателен контрол. Само когато съответната длъжност се изпълнява от няколко работници, при съкращение на един или няколко от тях подборът е задължителен съобразно критериите и поредността на изброяването им в чл. 329, ал. 2 КТ.

 

------------------------

 

По делото не е било спорно, че счетоводната дейност в предприятието е изпълнявана от седем счетоводителки (без главния счетоводител), три от които са подлежали на съкращение.Следователно подборът е бил задължителен съобразно критериите и последователността на изброяването им, посочени в чл. 329, ал. 2 КТ.

 

Според заключението на документалната експертиза, назначена по делото и неоспорена от страните, оставените на работа счетоводителки Р. А., М. В., Д. Г. и А. Д. са с предимство пред ищцата. Първата от тях е с по-висока професионално - цензова квалификация, а останалите три - с по-продължителен стаж от молителката в предприятието на съответната длъжност, при равна квалификация.

 

Действително критерият "квалификация" не означава само съответен образователен ценз, а картина на деловите и професионалните качества и умение за изпълнение на дадена длъжност. В тази насока обаче не е повдиган довод за по-добри и професионални възможности на ищцата от колежките й с равен образователен ценз,подлежащи на подбор.

 

Изводът на съда за нарушение на изискването за подбор при съкращение на ищцата е направен най-вече при сравнителния анализ на нейните данни с тези на служителката в отдела Й. А. А., като е отдадено предпочитание на първата с оглед по - високия й образователен ценз и по-дълъг стаж в предприятието - молител. Този извод обаче не е в съответствие със закона. По делото не е спорено, че Й. А. е работила като себестойчик, а не като счетоводител. Следователно подбор е могло да се извърши, като се съкрати тази служителка вместо ищцата в хипотезата на чл. 329, ал. 1 КТ, но той не е задължителен. Предприятието може да извърши подбор по целесъобразност в интерес на производството или службата,за да задържи по-квалифицираните и по-подходящи кадри. В конкретния случай обаче, то не се е възползувало от това си право и това обстоятелство не подлежи на правораздавателен контрол.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.