Решение № 824 от 10.X.1991 г. по гр. д. № 175/90 г., III г. о.

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, 1991 г., кн. 12,

чл. 328, ал. 3 КТ

Уволнението е незаконосъобразно, когато не е предложена макар и само една от многото вакантни длъжности, ако работникът е отговарял на изискванията за нейното заемане, независимо че е отказал да заеме останалите длъжности.

------------------------

По делото е установено, че при извършената от ищеца комплексна оценка от нарочно назначена тричленна комисия е констатирано, че неговата квалификация, подготовка и резултати от работа са недостатъчни за ефективно изпълнение на възложените му задачи. Възраженията му, че комплексната оценка е необективна, са останали недоказани. В това отношение изводите на двете съдилища са правилни.

 

Необосновани са обаче изводите на районния и окръжния съд, че при уволнението на ищеца е спазено изискването по чл. 328, ал. 3 КТ, като му била предлагана друга работа, но той бил отказал да я заеме.

 

Наистина свидетелят П. П. в показанията си е казал, че на ищеца е предлагана работа в помпеното отделение и че той е отказал, защото работата била мръсна. Но тези показания не могат да се считат за достатъчни и от тях не може да се направи убедителен извод, че е спазена разпоредбата на чл. 328, ал. 3 КТ. Било е необходимо да се изясни към момента на уволнението на ищеца (17.IX.1990 г.) колко и какви длъжности в ответното предприятие са били вакантни и на кои от тях ищецът е отговарял на изискванията за заемането им. Ако такива длъжности е имало, предприятието е било длъжно да предложи всичките на ищеца. В този смисъл е Тълкувателно решение 22 от 20.II.1990 г. на Върховния съд - ОСГК. Непредлагането макар и само на една от многото вакантни длъжности, когато ищецът отговаря на изискванията за нейното заемане, прави уволнението незаконосъобразно, независимо че е отказал да вземе останалите длъжности.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.