Решение № 938 от 15.X.1993 г. по гр. д. № 539/93 г., III г. о.

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. 9/1993 г., стр. 9

чл. 328, ал. 3 (отм.) КТ

Неизпълнението на задължението на предприятието да посочи на съкращавания работник всички свободни длъжности, които той би могъл да заеме с оглед квалификацията си, съставлява нарушение на закона и води до незаконосъобразност за уволнителната заповед.

------------------------

Предприето е било уволнение на ищцата по делото от заеманата длъжност "раздавач на инструменти и материали" към ответното предприятие със заповед на ген. директор на същото.

По делото е било несъмнено установено, че е налице съкращение в щата чрез заличаване на длъжността, заемана от ищцата-молител. Същевременно обаче е била разкрита допълнителна бройка за "магазинер", която съобразно неоспореното заключение на счетоводната експертиза не е имало пречка да бъде заета от същата. При това положение районният съд е бил длъжен да обсъди изпълнено ли е предписанието на закона - чл. 328, ал. 3 КТ, за пренасочване на уволнената работничка на тази свободна по това време длъжност. Посоченото обстоятелство е от съществено значение за спора, тъй като неизпълнението на задължението на предприятието да посочи на съкращавания работник всички свободни длъжности, които би могъл да заеме с оглед квалификацията си, съставлява нарушение на закона и води до незаконосъобразност на уволнителната заповед.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.