Решение № 763 от 23.X.1990 г. по гр. д. № 692/90 г., III г. о.

 

Решения по трудовите дела на Върховния съд на Р България, Перфект Консулт, стр. 212

 

чл. 220, ал. 1 ,

 

чл. 328, ал. 1 т. 8 КТ

 

Когато предприятието има право да прекрати трудовия договор с предизвестие, то може да го прекрати и преди изтичане на срока на предизвестието, като заплати на работника обезщетение за неспазения срок на предизвестието.

 

За да отмени решението на районния съд в частта му относно заповедта за уволнението, окръжният съд е приел, че на ищеца не е бил даден срок за предизвестие и това опорочава заповедта за уволнението. Този извод на съда не е съобразен със закона. Неспазване на срока на предизвестието при прекратяване на трудовия договор не е основание да се приеме, че заповедта противоречи на закона. Това е така, защото съгласно чл. 220, ал. 1 КТ когато предприятието има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, то може да го прекрати и преди да изтече срока на предизвестието, като заплати на работника обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждения за неспазения срок на предизвестието. От друга страна, по делото е установено, че заповедта за прекратяване на трудовия договор е връчена на ищцата на 9.X.1989 г., но тя продължила да работи до 10.XI.1989 г. и по този начин срокът на предизвестието е спазен. В този смисъл са обясненията на ищцата, дадени по реда на чл. 114 ГПК и показанията на свидетеля Г. Г. Ето защо прегледът следва да бъде допуснат.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.